Regulamin sklepu internetowego Sensapolis

https://sensapolis.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/sun.png
https://sensapolis.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/chmura1.png
https://sensapolis.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/ptaki.gif
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Niniejszy regulamin dostępny pod adresem internetowym https://sensapolis.com.pl/zapisy/ oraz w siedzibie Sensapolis przy ul. ul.Bytomska 3/16, Kraków (30-075), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sensapolis.com.pl/zapisy/ prowadzonego przez SENSAPOLIS, NIP 551-212-14-65 REGON 120740110, a w szczególności określa przedmiot dostępnych usług, zasady zawierania umów o świadczenie usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu.

§ 1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący integralną cześć umowy.

Usługodawca/Szkoła/Sensapolis: firma Sensapolis Magdalena Turbańska, ul.Bytomska 3/16, Kraków (30-075), NIP 551-212-14-65 REGON 120740110, reprezentowana przez właściciela Magdalenę Turbańską pod marką Centrum Języków Śródziemnomorskich Sensapolis.

Klient / Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Klient: Pani/ Pan lub Podmiot z adresem zamieszkania/siedziby zgodnie z danymi podanymi przez siebie (opiekuna/ osobę upoważnioną) w formularzu pod adresem www.sensapolis.com.pl/zapisy chcący skorzystać z oferty Usługodawcy.

Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

Kurs online – usługa świadczona przez Szkołę drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Zoom obejmująca cykl zajęć językowych, w których ma prawo brać udział Uczestnik, o tematyce i w wymiarze czasowym określonym w opisie produktu, na które Klient może złożyć zamówienie.

Kurs stacjonarny – usługa świadczona w siedzibie szkoły w Krakowie w odpowiednio wyposażonych salach, obejmująca cykl zajęć językowych, w których ma prawo brać udział Uczestnik, o tematyce i w wymiarze czasowym określonym opisie produktu, na które Klient może złożyć zamówienie.

Kurs grupowy – Kurs realizowany w formie stacjonarnej lub online, w którym uczestniczy od 5 do 10 Klientów, bądź inna liczba osób określona w opisie produktu w Sklepie.
Platforma – system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem którego realizowany jest Kurs, należący do: Zoom Video Communications Inc. 55 Almaden Blvd, 6 th Floor, San Jose, CA 95113.

Sklep – serwis internetowy, będący własnością Sensapolis, działający pod adresem https://sensapolis.com.pl/zapisy/ stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez Sensapolis w postaci Kursów językowych.

Trwały nośnik – wiadomość elektroniczna przesłana na adres elektroniczny Klienta podany w trakcie rejestracji, umożliwiająca Sensapolis przekazanie Klientowi informacji na temat usług związanych świadczoną z Umową, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.

Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Sensapolis z Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Strony – strony Umowy, tj. Sprzedający i Klient.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed zawarciem umowy.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Umowa zostaje zawarta zdalnie po zapoznaniu się klienta z ofertą kursów językowych organizowanych przez Sensapolis oraz treścią Regulaminu oraz z chwilą wysłania kwestionariusza osobowego znajdującego się na stronie: https://sensapolis.com.pl/zapisy/ za pomocą przycisku ZAWIERAM UMOWĘ.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
 3. Do zawarcia Umowy w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sensapolis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Kursach, umieszczania nowych informacji, wprowadzenia nowych i wycofania poszczególnych Kursów prezentowanych w Sklepie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Kursów lub miejsc na te Kursy, o miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń poprzez zawarcie Umowy na stronie internetowej oraz data opłaty kursu, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 7. Na kursach grupowych obowiązuje limit miejsc określony w opisie produktów (kursów) w Sklepie. Realizacja usługi, tj. udział w kursie językowym w wybranej przez Kupującego grupie, następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zapisów przez stronę internetową na kurs w wybranej grupie, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 8. Sensapolis zastrzega sobie prawo wycofania oferty Kursu w podanym terminie w przypadku braku miejsc, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy przez Klienta. W przypadku wniesienia opłaty za Kurs grupowy, w której brak wolnych miejsc, słuchaczowi proponowany jest inny termin zajęć lub pełny zwrot wniesionej opłaty
 9. Jakiekolwiek dopiski w polu ,,informacje dodatkowe” w formularzu zapisu mają charakter wyłącznie informacyjny i jako takie nie stanowią części umowy oraz nie mogę być brane pod uwagę przy egzekwowaniu jej treści pomiędzy stronami.
§ 3 ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA SENSAPOLIS
 1. Sensapolis zobowiązuje się zorganizować kurs językowy zgodnie z rodzajem i poziomem zaawansowania kursu wybranym w formularzu on-line w systemie:
  – grupowym, w wymiarze opisanym na dany semestr w zakładce OFERTA / HARMONOGRAM ZAJĘĆ
  lub
  – indywidualnym, w liczbie godzin lekcyjnych (uzgodnionych z Klientem), a Klient zobowiązuje się do odebrania usługi nauczania języka na zasadach zawartych w Umowie.
 2. Sensapolis dokłada starań w celu poprawnego działania systemu informatycznego w związku z procedurą zapisów na kursy, lecz nie jest odpowiedzialny za działania dostawców usług zewnętrznych (serwery mailowe). Zapis, który dotarł do bazy danych Sensapolis, uważa się za świadomie wykonany, a Umowę za wiążącą, nawet jeśli potwierdzenie jego zawarcia w postaci mailowej nie zostało odebrane przez Klienta. W takim wypadku prosimy o zgłaszanie tego faktu celem potwierdzenia zapisu inną drogą.
 3. Sensapolis zobowiązuje się do zapewnienia kadry lektorskiej o odpowiednich kwalifikacjach, nadzór metodyczny nad pracą lektorów, testowanie uczestników, sprawdzanie ich frekwencji oraz wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego danego stopnia, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia testu końcowego oraz w przypadku, gdy absencja nie przekroczyła 30 %.
 4. Sensapolis zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad sprawną i fachową realizacją programu kursu. W przypadku absencji lektora Sensapolis stara się zapewnić zastępstwo lub powiadomić uczestników o odwołaniu zajęć. Wszystkie odwołane lub niezrealizowane z innych przyczyn zajęcia odbywają się w terminie późniejszym odpowiadającym większości grupy.
 5. W przypadku, gdy umowa dotyczy kursów realizowanych zdalnie (kursy on-line) media do kontaktu z klientem wybiera i wskazuje Sensapolis.
 6. W przypadku zapisu na kurs przez Klienta i niedopełnieniu obowiązku uregulowania stosownych opłat wynikających z umowy, Sensapolis zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń finansowych, w tym wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia opłat za zajęcia, które odbyły się do tego czasu wraz z potrąceniem 20% ceny kursu.
 7. Nieobecność na kursie, nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny kursu lub zwrotu wniesionych opłat niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności
 8. Sensapolis zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego zachowania Klienta, które mogłoby zagrażać interesom innych uczestników lub lektorowi prowadzącemu zajęcia.
§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
 1. Warunkiem zapisu do grupy początkującej jest zawarcie Umowy, a w następstwie uiszczenie opłaty za kurs (lub I raty). Dodatkowo warunkiem zapisu do grup wyższych jest pozytywny wynik uzyskany z testu końcowego grupy niższej oraz opinia lektora dla słuchaczy Sensapolis lub ewaluacja (dla nowych kursantów) przeprowadzona za pomocą testu pisemnego na stronie www Sensapolis lub rozmowy kwalifikacyjnej (albo obu tych elementów).
 2. W przypadku zawierania umowy na zajęcia indywidualne wymagany jest kontakt ze szkołą w celu potwierdzenia wybranych dni tygodnia oraz godzin, w których będą się odbywać zajęcia.
 3. W przypadku zajęć indywidualnych, klient ma obowiązek poinformowania o odwołaniu zorganizowanych zajęć indywidualnych, co najmniej dzień wcześniej do g. 18:00 przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć, w przeciwnym razie klient jest zobowiązany do odpłatności za zajęcia.
 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego harmonogramu zajęć indywidualnych, a jego obustronna akceptacja jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy. Sensapolis dopuszcza zmianę terminu maks. 20% zajęć zakontraktowanych przez Klienta.
 5. Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za nauczanie oraz do regularnego sprawdzania poczty e-mail, na którą przesyłane są materiały dydaktyczne.
 6. Klient w momencie zawarcia umowy zapoznaje się z trybem i harmonogramem kursu, dniami i godzinami zajęć oraz oświadcza, iż dysponuje czasem i możliwościami uczestniczenia w zajęciach.
 7. W przypadku rezygnacji z kursu Klient ma obowiązek wypowiedzenia umowy mailowo lub za pomocą tradycyjnej poczty. Zaprzestanie uczestniczenia w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Klient ma obowiązek uiszczenia płatności za lekcje, które odbyły się do chwili złożenia rezygnacji z kursu.
 8. Klient ma prawo do przeniesienia do innej grupy pod warunkiem pozytywnego zaliczenia testu kwalifikacyjnego przewidzianego dla danej grupy lub rekomendacji lektora prowadzącego.
 9. Sensapolis może odmówić przeniesienia Klienta/ uczestnika do innej grupy, jeśli liczy ona więcej niż 10 osób lub z innych powodów organizacyjnych / merytorycznych.
 10. W przypadku braku miejsc w grupie a dokonaniu przez Klienta zapisu na taki kurs, Sensapolis ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu środków w całości.
 11. Klient ma prawo do skorzystania ze zniżek z oferty Sensapolis, szczegółowa lista zniżek znajduje się w formularzu zapisów. Klient jest zobowiązany do wyboru przysługującej mu zniżki na etapie zapisu, przed wysłaniem formularza. Późniejsze wnioski o zmiany nie będą uwzględniane. Wszystkie zniżki będą uwzględniane tylko i wyłącznie w przypadku wniesienia terminowych opłat za kursy. Sensapolis zastrzega sobie prawo do wycofania zniżek w przypadku przekroczenia terminów płatności.
 12. Klient ma prawo do zgłaszania do lektorów i pracowników Sensapolis postulatów i wniosków, zarówno w sprawach metodycznych, jak i organizacyjnych.
§ 5 WARUNKI REALIZACJI KURSÓW
 1. Szkoła zobowiązuje się zorganizować Kurs językowy, którego specyfikacja i wymiar godzin znajduje się w opisie Kursu w Sklepie, który stanowi ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Szkoła oferuje następującą liczbę lekcji w semestrze w ramach prowadzonych kursów:
  1. kursy standardowe – zajęcia 1 x raz w tygodniu – 40 lekcji w semestrze (30 lekcji w semestrze – kurs z języka greckiego oraz kurs z języka tureckiego)
  2. kursy standardowe – zajęcia 2 x w tygodniu – 58 lekcji w semestrze (hiszpański i włoski)
 3. Godzina lekcyjna kursu grupowego trwa 45 minut.
 4. Liczebność grup wynosi:
  1. na kursach grupowych online: 5 do 10 osób
  2. na kursach grupowych stacjonarnych 5 do 10 osób
   Szkoła zastrzega sobie prawo zwiększenia liczebności grupy maksymalnie o 1 osobę w szczególnych przypadkach za zgodą całej grupy.
 5. Szkoła świadczy usługi na rzecz Uczestnika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Szkoła oświadcza, że dysponuje przygotowaniem merytorycznym, wiedzą i wszelkimi środkami i zasobami koniecznymi do prawidłowego przeprowadzenia Kursu.
 7. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Sensapolis.
 8. Kursy językowe prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów-filologów i/lub native speakerów.
 9. Sensapolis prowadzi zapisy semestralne. W związku z powyższym, aby kontynuować naukę na danym poziomie zaawansowania w kolejnym semestrze, Klient powinien dokonać ponownego zapisu i wnieść opłatę w terminie wyznaczonym przez Sensapolis. Umowę o kurs grupowy zawiera się na czas trwania semestru nauki, o ile w ofercie i na etapie zapisów nie podano inaczej (kursy noworoczne, kursy indywidualne, kursy dla dzieci)
 10. Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby Klientów i ich poziom znajomości języka obcego określany na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej https://sensapolis.com.pl/testy-ewaluacyjne/ Sensapolis umożliwia Klientom bezpłatne wykonanie testu mającego na celu sprawdzenie poziomu zaawansowania Klienta w danym języku.
 11. Warunkiem zapisu do grupy początkującej jest zawarcie umowy, a w następstwie uiszczenie opłaty za kurs (lub I raty). Dodatkowo warunkiem zapisu do grup wyższych jest pozytywny wynik uzyskany z testu końcowego grupy niższej lub/oraz opinia lektora dla słuchaczy Sensapolis lub ewaluacja (dla nowych kursantów) składająca się z wypełnienia testu pisemnego na stronie https://sensapolis.com.pl/testy-ewaluacyjne/ lub rozmowy kwalifikacyjnej (albo obu tych elementów)
 12. Zmiana poziomu kursu na wyższy lub niższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z sekretariatem Szkoły oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lektora.
 13. Zajęcia semestralne trwają od października do lutego oraz od marca do czerwca; w okresie od lipca do września odbywają się kursy wakacyjne. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Dni, w które nie odbywają się zajęcia z racji świąt religijnych państwowych, są doliczone do czasu trwania kursu. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu.
 14. Uczestnik na życzenie otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu, jeśli uzyskał pozytywny wynik z testu końcowego i nie opuścił więcej niż 30% zajęć.
 15. Uczestnik, który nie przystąpił do testu końcowego w terminie wyznaczonym dla grupy, ma prawo przystąpić do testu najpóźniej do dnia zakończenia realizacji usługi, tj. do dnia, w którym odbywają się ostatnie zajęcia w ramach opłaconego Kursu. Uczestnik przystępujący do testu końcowego poza terminem wyznaczonym dla grupy powinien uzgodnić nowy termin z lektorem i przystąpić do testu – a) w przypadku kursu stacjonarnego – na zajęciach w swojej lub w innej grupie prowadzonej przez lektora, b) w przypadku kursu online – w terminie i formie uzgodnionej z lektorem. Po przystąpieniu do testu poza wyznaczonym dla grupy terminem czas oczekiwania na wynik wynosi 14 dni. Z dniem zakończenia kursu, zobowiązania Szkoły wobec Uczestnika ustają.
 16. Klient nie może przeszkadzać w zajęciach oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
 17. Szkoła zobowiązuje się do rzetelności w świadczeniu usług szkoleniowych i stałego nadzoru metodycznego nad kursami. Celem prowadzenia nadzoru, Szkoła zastrzega sobie możliwość wizytacji zajęć przez metodyka, którego zadaniem jest obserwacja przebiegu zajęć i pracy lektora oraz weryfikacja jakości nauczania.
 18. Szkoła zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Program kursów zgodny z wytycznymi Common European Framework of Reference. Oferowane kursy podlegają wewnętrznemu nadzorowi prowadzonemu przez Metodyka Szkoły nad jakością pracy lektorów oraz zawartością merytoryczną kursów.
 19. Szkoła zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.
 20. W przypadku opóźnienia startu kursu (oczekiwanie na utworzenie się grupy, choroba lub inna okoliczność uniemożliwiająca lektorowi rozpoczęcie zajęć) Klient akceptuje rozpoczęcie kursu w późniejszej dacie. Jeśli opóźnienie wykracza ponad 1 tydzień kalendarzowy, Klient może zrezygnować i uzyskać zwrot kosztów jedynie po zadeklarowaniu tego faktu pisemnie (mailem, pismem) W przeciwnym wypadku umowę nadal uważa się za wiążącą.
§ 6 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI KURSÓW ONLINE
 1. Przed pierwszą Lekcją Szkoła zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikowi link z zaproszeniem do udziału w zajęciach na podany adres email.
 2. W celu prawidłowego uczestnictwa w Kursie Uczestnik powinien spełnić następujące wymaganie techniczno-sprzętowe:
  1. Komputer
  2. Kamera (wbudowana lub zewnętrzna) – Sensapolis zaleca włączanie kamery przez Uczestnika w trakcie każdych zajęć; brak włączonej kamery wpływa negatywnie na proces dydaktyczny zarówno Kursanta jak i całej grupy, uniemożliwia nawiązanie kontaktu wzrokowego, a tym samym budowanie relacji na linii Lektor – Kursanci, efektywną pracę w parach i grupach, a także sprawne zarządzanie grupą przez Lektora
  3. Mikrofon wbudowany lub zestaw słuchawkowy
  4. Zalecane: słuchawki z mikrofonem (redukują szum)
  5. Internet o prędkości minimum 1 Megabit
 3. Korzystanie z Platformy wymaga akceptacji regulaminu zewnętrznego dostawcy usług tj. : Zoom Video Communications Inc. 55 , dostępnego na stronie internetowej https://zoom.us/terms
 4. Uczestnik Kursu akceptuje, że:
  1. niezbędne do prawidłowego działania usług oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane online ze strony internetowej wskazanej przez Szkołę, po zalogowaniu się na pierwsze zajęcia. Uczestnik powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na swoim urządzeniu;
  2. Uczestnik powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek;
  3. z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.
 5. Uczestnik potwierdza, że spełnia Wymagania techniczno–sprzętowe, o których mowa powyżej oraz zobowiązuje się dokonać instalacji programu, o którym mowa w definicji platformy, przy czym w związku z tą instalacją oraz korzystaniem z programu w ramach Kursu Uczestnik nie ponosi jakichkolwiek opłat, w tym opłat licencyjnych.
 6. Szkoła zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Kursu – przed pierwszą Lekcją i w trakcie trwania Kursu.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Uczestników z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. brak zastosowania przez Uczestnika minimalnych wymagań sprzętowych i technicznych, w szczególności za jakość połączenia internetowego u Klienta
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć w przypadku nieprzewidzianych awarii, niemożliwych do szybkiego usunięcia (awaria łącza internetowego, przerwy w dostępnie do platformy Zoom, nagła awaria sprzętu lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej przygotowanych przez Szkołę. Uczestnik może korzystać z materiałów dydaktycznych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z udostępnionych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Uczestnikowi przez Szkołę w związku z Kursem, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Szkole autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które Szkoła eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.
 10. Wykorzystywanie materiałów dydaktycznych w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Szkołę. Za dozwolony użytek uważa się korzystanie z materiałów dydaktycznych lub zawartej w nich metodologii jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego który obejmuje cele dydaktyczne. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z udostępnionych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych ani też udostępniać go w żadnej formie innym osobom. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Uczestnikowi przez Szkołę w związku z Kursem, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Szkole autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które Szkoła eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.
 11. Uczestnikowi zabrania się:
  1. odnoszenia się w sposób wulgarny lub obraźliwy, naruszający godność innych Uczestników i Lektora,
  2. podawania się za innego Uczestnika;
  3. umożliwianie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Uczestnik.
  4. korzystanie z Platformy w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym oraz naruszających prawa własności intelektualnej;
  5. utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunków innych Uczestników i Lektora;
 12. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie ucznia (np. awaria komputera, internetu) uniemożliwiającym udział w lekcji w ustalonym terminie, lekcja uważana jest za odbytą.
§ 7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI KURSÓW STACJONARNYCH
 1. Kursy stacjonarne prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach językowych w siedzibie Szkoły.
 2. Klient ma prawo do bezpłatnego korzystania z oferty bonusowej szkoły (dostęp do materiałów w bibliotece szkoły, dodatkowe zajęcia, warsztaty) Informacje o aktualnej ofercie bonusowej Szkoła będzie udostępniać na fanpage Sensapolis na Facebook lub na stronie internetowej Szkoły.
 3. W przypadku korzystania przez Uczestnika z biblioteki szkolnej, Sensapolis może pobierać od Uczestników kaucję zwrotną. Kaucja zostaje zwrócona w momencie każdorazowego zwrotu materiałów lub na koniec semestru. Kaucja przepada, jeśli Uczestnik nie zwróci wszystkich wypożyczonych materiałów.
 4. Uczestnik kursu stacjonarnego nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego.
 5. Sensapolis zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia przez Klienta nietykalności cielesnej innego Klienta, lektora lub pracownika Sensapolis, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu. W takim przypadku Sensapolis zwraca Klientowi uiszczone przez niego wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Sensapolis świadczenia.

Szczególne postanowienia w związku ze stanem pandemii i z zagrożeniem Covid-19:

 1. Szkoła oświadcza, że w związku ze stanem pandemii i istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, do czasu odwołania stanu zagrożenia, zajęcia w ramach kursów stacjonarnych będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS (Głównego Inspektora Sanitarnego) oraz wszelkimi wytycznymi i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w momencie zawarcia umowy, a także przepisami które mogą zostać wprowadzone po zawarciu umowy – przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania kursu.
 2. W czasie zagrożenia Covid-19, Uczestnik kursu stacjonarnego zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły, o których Szkoła będzie informować na bieżąco.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że forma kursu może ulec zmianie z formy stacjonarnej na zdalną (Kurs online) w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie jego trwania dojdzie do zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego w związku z Covid-19 lub też wejdą w życie nowe ograniczenia lub wytyczne administracji rządowej, samorządowej, GIS lub Sanepidu dotyczące zapobiegania zakażeniu wirusem Covid-19. W takiej sytuacji zmiana formy kursu ze stacjonarnej na zdalną może nastąpić w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym, o czym Szkoła poinformuje Uczestnika niezwłocznie drogą mailową na adres email podany w momencie zapisu na kurs.
 4. Ze względu na fakt, że sytuacja epidemiologiczna w związku z Covid-19 jest okolicznością zewnętrzną i niezależną od Szkoły, Uczestnik kursu przyjmuje do wiadomości możliwość zmiany formy kursu ze stacjonarnej na zdalną i wyraża na to zgodę z chwilą zawarcia umowy poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku zmiany formy kursu ze stacjonarnej na zdalną, obowiązywać będą zasady organizacyjne dotyczące kursów online opisane w par. 6 niniejszego Regulaminu. Warunki umowy takie jak wymiar godzin kursu, cena, liczebność grup nie ulegną zmianie.
 6. W przypadku kiedy wykonanie umowy w siedzibie Szkoły i w sposób ustalony w niniejszej umowy byłoby niemożliwe z powodu przyczyn od Szkoły niezależnych, w tym z powodu działania siły wyższej przez którą należy rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności jak również wskutek obowiązywania przepisów prawa uniemożliwiających wykonanie umowy w ustalonym miejscu w całości lub w części, Szkoła ma prawo do zmiany sposobu świadczenia usługi w tym okresie poprzez świadczenie jej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. O takiej zmianie i sposobie świadczenia usługi Szkoła poinformuje Klienta w ciągu 48h od momentu wystąpienia okoliczności powodującej brak możliwości świadczenia usługi w formie stacjonarnej w siedzibie Szkoły. Zmiana sposobu świadczenia usługi o której mowa w niniejszym punkcie nie ma wpływu na żadne pozostałe zapisy niniejszej umowy, w tym na ustalone wynagrodzenie, a Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy z tej przyczyny.
§ 8 ZAWIERANIE UMOWY
 1. Opisy Kursów oraz ceny podane w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Przed zawarciem Umowy Klient powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności:
  1. zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie usług;
  2. zapoznać się z Kursami językowymi prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków świadczenia usług Kursów językowych przez Szkołę (właściwymi dla rodzaju umowy, której zawarciem zainteresowany jest Klient), regulaminami promocji, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość;
  3. dokonać wyboru kursu językowego spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;
  4. poprawnie wypełnić właściwy formularz dla danego Klienta poprzez podanie aktualnych danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  5. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin,
  6. wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta podczas zawierania Umowy;
  7. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przed zawarciem Umowy także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego zawarcia Umowy.
 3. Umowa zostaje zawarta zdalnie po zapoznaniu się klienta z ofertą kursów językowych organizowanych przez Sensapolis oraz treścią Regulaminu oraz z chwilą wysłania kwestionariusza osobowego znajdującego się na stronie: https://sensapolis.com.pl/zapisy/ za pomocą przycisku ZAWIERAM UMOWĘ.
 4. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza obowiązek dokonania przez Klienta na rzecz Sensapolis zapłaty należności, po zawarciu Umowy.
 5. Zawarcie umowy o prowadzenie kursu odbywa się poprzez system ZAPISY ON-LINE pod adresem www.sensapolis.com.pl/zapisy. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest zapis wysłanego formularza do bazy danych Sensapolis. Dodatkowo Klient otrzymuje mail na skrzynkę mailową podaną przez Klienta w formularzu. Kopię zapisu otrzymuje Sensapolis na adres centrum@sensapolis.com.pl. W konsekwencji umowa zostaje zawarta z datą wysłania potwierdzenia w postaci cyfrowej.
 6. Za datę zawarcia Umowy uznaje się moment wysłania kwestionariusza osobowego na stronie internetowej: https://sensapolis.com.pl/zapisy/ za pomocą przycisku ZAWIERAM UMOWĘ.
§ 9 CENY I PŁATNOŚCI
 1. Ceny wszystkich Kursów dostępnych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Obowiązują do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Zamieszczone w Sklepie ceny Kursów obejmują łączne wynagrodzenie Szkoły za świadczenie usług wraz z podatkami.
 3. Cena uruchomionego kursu ustalona zostaje na dany semestr i nie może ulec zmianie z przyczyn innych niż wymienionych w pkt 4
 4. Sensapolis zastrzega sobie prawo zmiany:
  1. ceny kursu (w tym wycofania zniżek),
  2. liczby godzin lekcyjnych,
   Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez Klientów.
 5. Sensapolis zastrzega sobie prawo jednostronnego rozwiązania kursu, gdy liczba osób w grupie na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursów i nie później niż po 3 (trzech) zajęciach wynosi mniej niż 5 osób. Klienci są zobowiązani do pokrycia płatności jedynie za zajęcia, które odbyły się do tego czasu.
 6. Cena Kursu uwzględnia koszt podręczników i/lub materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej, które Klient otrzymuje na adres mailowy wskazany podczas rejestracji.
 7. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
  1. Wpłata na konto Sensapolis
  2. przez system szybkich płatności Payu
 8. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym na konto Szkoły w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:
  – imię i nazwisko Klienta,
  – nazwa kursu oraz dni i godziny zajęć.
  Należność należy przelać na następujący rachunek bankowy Szkoły:
  Sensapolis Magdalena Turbańska
  ul.Bytomska 3/16, 30-075 Kraków
  numer konta :52 1140 2004 0000 3202 7228 9484
 9. Wpłat należy dokonać nie później niż 7 dni po dokonaniu zapisu lub niezwłocznie, o ile zajęcia rozpoczynają się wcześniej niż na 7 dni od daty zapisu.
 10. Opłata za kurs może być wnoszona jednorazowo lub w 2 równych wpłatach (I rata do 7 dni od daty dokonania zapisu oraz II rata do 5 grudnia w semestrze zimowym i do 20 kwietnia w semestrze letnim, podczas kursów wakacyjnych płatności ratalne nie są honorowane).
 11. Klient niniejszym zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za kurs w przypadku płatności ratalnej ze świadomością, iż podział czesnego na 2 raty nie stanowi płatności za c z ę ś ć kursu, lecz jest jedynie udogodnieniem na rzecz Klienta.
 12. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do 14 dni od daty płatności określonej w Umowie, Klient traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy. Niezapłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej Umowy i nie zwalnia Klienta lub jego opiekuna prawnego z zawartych w niej zobowiązań. Celem rozwiązania Umowy należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji, po czym Sensapolis dokonuje rozliczenia z Klientem na zasadach rezygnacji określonych w § 11 niniejszego Regulaminu.
 13. W myśl art. 106b ust. 3 ustawy o VAT wystawiamy fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
§ 10 PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 3 poniżej przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Zasady odstąpienia od Umowy przedstawione są w poniższych postanowieniach regulaminu.
 2. Do skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Sensapolis, ul.Bytomska 3/16, 30-075 Kraków lub na adres mailowy centrum@sensapolis.com.pl. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, Szkoła prześle do Konsumenta niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Sklepie w zakładce REGULAMIN – Załącznik nr 1 do Regulaminu, bądź poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinny zostać podane:
  – imię i nazwisko Klienta
  – data zawarcia Umowy,
  – nazwa Kursu, którego umowa dotyczyła,
  – nr konta bankowego do zwrotu wpłaty
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Szkoła zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.
 7. W przypadku zakupu kursu grupowego przez Sklep w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w ramach zakupionego kursu, Konsument uczestnicząc w zajęciach zgadza się tym samym na rozpoczęcie świadczenia usługi z pominięciem 14-dniowego okresu wycofania z niej. Po rozpoczęciu korzystania z usługi Konsumentowi przysługuje w każdej chwili prawo rezygnacji na zasadach określonych w § 11 niniejszego Regulaminu.
 8. W sytuacji opisanej w ust. 7 powyżej przyjmuje się, iż w przypadku gdy Klientem jest Konsument realizacja Usługi poprzez udostępnienie mu dostępu do kursu rozpoczęła się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2020.0.287), po otrzymaniu dostępu do zamówionego kursu lub rozpoczęcia uczestniczenia w nim, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
§ 11 REZYGNACJA Z KURSU GRUPOWEGO
 1. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy z powodu ważnych oraz dających się udokumentować pisemnie okoliczności losowych (choroba, zmiana sytuacji życiowej, zmiana miejsca zamieszkania).
 2. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, klient ma obowiązek złożenia w sekretariacie szkoły wypowiedzenia oraz zaświadczenia pisemnego potwierdzającego ww. okoliczności.
 3. Sensapolis nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie takich okoliczności, jak zmiana miejsca lub warunków pracy i nauki Klienta i jako takie nie mogą one stanowić podstawy do wypowiedzenia.
 4. W przypadku pisemnej rezygnacji Klienta z Kursu grupowego, Szkoła zwraca Klientowi wniesioną opłatę za kurs pomniejszoną proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Ponadto od Klienta pobiera się opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 20% ceny kursu. Za datę rezygnacji Klienta z kursu uznaje się datę wpłynięcia do biura Szkoły pisemnego oświadczenia drogą elektroniczną lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu.
§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wynik egzaminów językowych, do których po Kursie przystępuje Uczestnik.
 2. W przypadku zapisu na kurs online, Szkoła nie odpowiada za działanie urządzenia, którym posługuje się Uczestnik, jak również za brak dostępu lub zakłócenia w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika.
 3. Uczestnik odpowiada za zapłatę za Kurs oraz za szkodę wyrządzoną Szkole w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy.
§ 13 REKLAMACJE
 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
  1. nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;
  2. niedotrzymania z winy Szkoły określonego w Umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres centrum@sensapolis.com.pl lub w formie pisemnej na adres Szkoły przy ul.Bytomska 3/16, 30-075 Kraków.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
  2. opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji.
 4. Szkoła w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi Szkoły na złożoną reklamację we wskazanym powyżej terminie równoznaczny jest z uznaniem roszczenia.
§ 14 POZASĄDOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 1. W przypadku, gdy Szkoła nie uwzględni reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, a także Klient nie będący Konsumentem, składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 3. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 2 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.pl.
 4. Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.
 5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 6. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.federacja-konsumnetów.org.pl.
§ 15 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumienia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) jest Sensapolis.
 2. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu. W przypadku Klientów, którzy życzą sobie wystawienia faktury „na firmę”, również dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT: nazwa nabywcy, adres, NIP.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 RODO, pkt 1 b), czyli w celu niezbędnym do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 RODO, pkt. 1 f) prawnie uzasadniony interes administratora.
 5. Sensapolis gwarantuje Klientowi realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach których Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 10 lat lub do ewentualnego żądania ich usunięcia przez Klienta. W tym czasie Klient ma możliwość odebrania certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu, uzyskania duplikatu certyfikatu, oraz wszelkiego typu zaświadczeń potwierdzających przebieg edukacji językowej Klienta w Szkole (poziom językowy, wyniki egzaminów końcowych, frekwencja, zdobyte kompetencje).
 7. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą pracownicy administracyjni oraz lektorzy, w tym osoby samozatrudnione. Ponadto odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być firmy obsługujące płatności internetowe oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz obsługa księgową i prawną.
 8. Wyłącznie za wyraźną, odrębną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych, jasno określonych celach i oparciu o inne podstawy prawne, np. w celu wysłania newslettera lub w celach marketingowych. Zgoda ta udzielana jest dobrowolnie i może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie – podstawa prawna: art. 6 RODO pkt 1 a) dobrowolna zgoda Uczestnika kursu.
 9. Pytania dotyczące przetwarzania przez Sensapolis danych osobowych, a także w celu realizacji praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:
  1. adres e-mail: centrum@sensapolis.com.pl
  2. poczta tradycyjna: Sensapolis, ul.Bytomska 3/16, 30-075 Kraków, z dopiskiem „ dane osobowe”
  3. numer telefonu: 694767838 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)
 10. Klient, który nie jest zadowolony z udzielonych przez Sensapolis wyjaśnień ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 11.  Dane mogą zostać udostępnione innym administratorom danych osobowych jedynie w celu wykonania umowy, m.in. do: PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, jeśli Klient wnosząc opłatę za swoje zamówienie w Sklepie zdecydował się na skorzystanie z szybkich płatności on-line zamiast wykonać zwykły przelew bankowy.
§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sensapolis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://sensapolis.com.pl Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Klient ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania w siedzibie Szkoły oraz w innych miejscach, w których odbywają się organizowane przez szkołę zajęcia.
 4. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody i zniszczenia mienia Szkoły, zaś w przypadku ucznia niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i następstwa szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie lub w związku z przebywaniem w siedzibie szkoły. W przypadku ucznia niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Niniejsza umowa jest umową o nauczanie a zatem Szkoła odpowiada jedynie za wykonanie czynności zmierzających do końcowego efektu (nauczania), które należy postrzegać w kontekście starannego działania, nie zaś do osiągnięcia efektu końcowego (nauczenia) czy też gwarancji osiągnięcia przez Klienta określonego poziomu wiedzy lub też zdania przez niego z określonym wynikiem jakiegokolwiek egzaminu językowego.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Szkołę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.08.2021 r. Do Zamówień złożonych przez wejściem w życie niniejszej Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Kontakt

Centrum Języków Śródziemnomorskich Sensapolis

ul. Bytomska 3/16, Kraków
centrum@sensapolis.pl
PON-ŚR od 11:00 do 19:00
CZW-PT od 9:00 do 17:00
Newsletter