Umowa o prowadzenie kursu języka

https://sensapolis.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/sun.png
https://sensapolis.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/chmura1.png
https://sensapolis.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/ptaki.gif
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Klient: Pani/ Pan lub Podmiot z adresem zamieszkania/siedziby zgodnie z danymi podanymi przez siebie (opiekuna/ osobę upoważnioną) w formularzu pod adresem www.sensapolis.com.pl/zapisy/ pragnący skorzystać z oferty Usługodawcy.

Usługodawca: Sensapolis Magdalena Turbańska, ul.Bytomska 3/16, 30-075 Kraków, NIP 551-212- 14-65; REGON 120740110, reprezentowany przez właściciela Magdalenę Turbańską pod marką Centrum Języków Śródziemnomorskich Sensapolis, zwany dalej Sensapolis.

I. PRZEDMIOT UMOWY
 1. Niniejsza umowa zawarta zostaje zdalnie po zapoznaniu się klienta z ofertą kursów językowych organizowanych przez Sensapolis oraz jego Regulaminem oraz z chwilą wysłania kwestionariusza osobowego będącego załącznikiem do niniejszej umowy za pomocą przycisku ZAWIERAM UMOWĘ, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu oraz treści umowy o prowadzenie kursu języka.
 2. Sensapolis zobowiązuje się zorganizować nauczanie języka zgodnie z rodzajem i poziomem zaawansowania kursu wybranym w formularzu on-line w systemie:
  • grupowym, w wymiarze opisanym na dany semestr w zakładce OFERTA / HARMONOGRAM ZAJĘĆ
   lub
  • indywidualnym, w liczbie godzin lekcyjnych (uzgodnionych z Klientem), a Klient zobowiązuje się do odebrania usługi nauczania języka na zamieszczonych w niniejszej Umowie zasadach.
 3. Warunkiem zapisu do grupy początkującej jest zawarcie umowy, a w następstwie uiszczenie opłaty za kurs (lub I raty). Dodatkowo warunkiem zapisu do grup wyższych jest pozytywny wynik uzyskany z testu końcowego grupy niższej oraz opinia lektora dla słuchaczy Sensapolis lub ewaluacja (dla nowych kursantów) składająca się z wypełnienia testu pisemnego na stronie www Sensapolis lub rozmowy kwalifikacyjnej (albo obu tych elementów).
 4. Zajęcia semestralne trwają od października do lutego oraz od marca do czerwca; w okresie od lipca do września odbywają się kursy wakacyjne. Dni, w które nie odbywają się zajęcia z racji świąt religijnych państwowych, są doliczone do czasu trwania kursu.
 5. Umowę o kurs grupowy zawiera się na czas trwania semestru nauki, o ile w ofercie i na etapie zapisów nie podano inaczej (kursy noworoczne, kursy indywidualne).
 6. Zawarcie umowy o prowadzenie kursu odbywa się poprzez system ZAPISY ON-LINE pod adresem www.sensapolis.com.pl/zapisy. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest zapis wysłanego formularza do bazy danych Sensapolis. Dodatkowo Klient otrzymuje mail na skrzynkę mailową podaną przez Klienta w formularzu. Kopię zapisu otrzymuje Sensapolis na adres centrum@sensapolis.com.pl. W konsekwencji umowa zostaje zawarta z datą wysłania potwierdzenia w postaci cyfrowej.
 7. Sensapolis dokłada starań w celu poprawnego działania systemu informatycznego w związku z procedurą zapisów na kursy, lecz nie jest odpowiedzialny za działania dostawców usług zewnętrznych (serwery mailowe). Zapis, który dotarł do bazy danych Sensapolis, uważa się za świadomie wykonany, a umowę za wiążącą, nawet jeśli potwierdzenie jego zawarcia w postaci mailowej nie zostało odebrane przez Klienta. W takim wypadku prosimy o zgłaszanie tego faktu celem potwierdzenia zapisu inną drogą.
 8. W przypadku zawierania umowy na zajęcia indywidualne wymagany jest kontakt ze szkołą w celu potwierdzenia wybranych dni tygodnia oraz godzin odbywania się zajęć.
 9. Jakiekolwiek dopiski w polu ,,informacje dodatkowe” formularza mają charakter wyłącznie informacyjny i jako takie nie stanowią części umowy oraz nie mogę być brane pod uwagę przy egzekwowaniu jej treści pomiędzy stronami.
II. OBOWIĄZKI SENSAPOLIS
 1. Sensapolis zobowiązuje się do zapewnienia kadry lektorskiej o odpowiednich kwalifikacjach, nadzór metodyczny nad pracą lektorów, testowanie uczestników, sprawdzanie ich frekwencji oraz wydanie zaświadczenia o powodzeniu w ukończeniu kursu językowego danego stopnia, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia testu końcowego oraz w przypadku, gdy absencja nie przekroczyła 30 %.
 2. Sensapolis zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad sprawną i fachową realizacją programu kursu. W przypadku absencji lektora Sensapolis stara się zapewnić zastępstwo lub powiadamia uczestników o odwołaniu zajęć. Wszystkie odwołane lub niezrealizowane z innych przyczyn zajęcia odbywają się w terminie późniejszym uzgodnionym z większością grupy.
  W przypadku, gdy umowa dotyczy kursów realizowanych zdalnie (kursy on-line) media do kontaktu z klientem wybiera i wskazuje Sensapolis.
 3. Kurs przeprowadzony zostanie przez wykwalifikowanego pracownika. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej
III. OBOWIĄZKI KLIENTA
 1. Klient zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia, wykonywania pracy domowej zadanej przez lektora, regularnego sprawdzania poczty e-mail, na którą przesyłane są materiały dydaktyczne oraz terminowego wnoszenia opłat za nauczanie.
 2. W przypadku zajęć indywidualnych, klient ma obowiązek poinformowania telefonicznie lub mailowo o odwołaniu zorganizowanych zajęć indywidualnych, co najmniej dzień wcześniej do g. 18:00 przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć, w przeciwnym razie klient jest zobowiązany do odpłatności za nie.
 3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego harmonogramu zajęć indywidualnych, a jego obustronna akceptacja jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy. Sensapolis dopuszcza zmianę terminu maks. 20% zajęć zakontraktowanych przez Klienta.
 4. Klient w momencie podpisywania umowy zapoznaje się z trybem i harmonogramem kursu, dniami i godzinami zajęć oraz oświadcza, iż dysponuje czasem i możliwościami uczestniczenia w zajęciach.
 5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie ucznia (np. awaria komputera, internetu) uniemożliwiającym udział w lekcji w ustalonym terminie, lekcja uważana jest za odbytą.
 6. W przypadku rezygnacji z kursu Klient ma obowiązek wypowiedzenia umowy na piśmie (patrz pkt.V). Zaprzestanie uczestniczenia w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy (patrz pkt.VI.) Klient ma obowiązek uiszczenia płatności za lekcje, które odbyły się do chwili złożenia rezygnacji z kursu, w przypadku jej pozytywnego rozpatrzenia. Wynagrodzenie za kurs należne jest również w okresie wypowiedzenia umowy.
 7. W przypadku kursów on-line Klient przed rozpoczęciem kursu zostaje poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci nagrań audiowizualnych z jego udziałem w celach dydaktycznych oraz udostępniania nagrania pozostałym kursantom, a także w celach sprawowania nadzoru metodycznego nad kursem oraz prowadzenia wewnętrznych szkoleń doskonalących dla lektorów Sensapolis. Zajęcia są nagrywane jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez wszystkich uczestników kursu. Zajęcia dla dzieci nie są nagrywane.
IV. PŁATNOŚCI
 1. Cena uruchomionego kursu ustalona zostaje na dany semestr i nie może ulec zmianie z przyczyn innych niż wymienionych w pkt.2
 2. Sensapolis zastrzega sobie prawo zmiany: a) ceny kursu (w tym wycofania zniżek), b) liczby godzin lekcyjnych, Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez Klientów.
 3. Sensapolis zastrzega sobie prawo jednostronnego rozwiązania kursu, gdy liczba osób w grupie na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursów i nie później niż po 3 (trzech) zajęciach wynosi mniej niż 5 osób. Klienci są zobowiązani do pokrycia płatności jedynie za zajęcia, które odbyły się do tego czasu.
 4. Wpłat należy dokonać nie później niż 7 dni po dokonaniu zapisu lub niezwłocznie, o ile zajęcia rozpoczynają się wcześniej niż na 7 dni od daty zapisu.
 5. W przypadku wyczerpywania się miejsc w grupie o uczestnictwie w kursie rozstrzyga kolejność wpłat.
 6. Opłata za kurs może być wnoszona jednorazowo lub w 2 równych wpłatach (przy zapisach oraz do 5 grudnia w semestrze zimowym, do 20 kwietnia w semestrze letnim i do 15 sierpnia podczas kursów wakacyjnych). W przypadku wczesnych zapisów w miesiącach wakacyjnych, pierwszą ratę należy uregulować przy zapisie, drugą ratę – do 15 października.
 7. Klient niniejszym zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za kurs w przypadku płatności ratalnej ze świadomością, iż podział czesnego na 2 raty nie stanowi płatności za c z ę ś ć kursu, lecz jest jedynie udogodnieniem na rzecz Klienta.
 8. Opłaty za kurs wnoszone są przelewem bankowym na konto: mBank 52 1140 2004 0000 3202 7228 9484.
 9. Szkoła zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania świadczenia usług w przypadku nie otrzymania płatności za zajęcia w ustalonych terminach.
 10. W myśl art. 106b ust. 3 ustawy o VAT wystawiamy fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
V. PRAWA KLIENTA
 1. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy jedynie z powodu ważnych oraz dających się udokumentować pisemnie okoliczności losowych (choroba, zmiana sytuacji życiowej, zmiana miejsca zamieszkania).
 2. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, klient ma obowiązek złożenia w sekretariacie szkoły pisemnego wypowiedzenia oraz zaświadczenia pisemnego potwierdzającego ww. okoliczności.
 3. Sensapolis nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie takich okoliczności, jak zmiana miejsca lub warunków pracy i nauki Klienta i jako takie nie mogą one stanowić podstawy do wypowiedzenia (patrz pkt.III.3)
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wypowiedzenia, Sensapolis zwróci wniesione przez Klienta opłaty pomniejszone o kwoty za lekcje, które odbyły się do dnia złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy z potrąceniem 20% ceny kursu bez zniżek.
 5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni bez podania przyczyny. Oświadczenia przyjmujemy drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście. Po tym terminie zastosowanie znajduje pkt.1.
 6. Klient ma prawo do przeniesienia do innej grupy pod warunkiem pozytywnego zaliczenia testu kwalifikacyjnego przewidzianego dla danej grupy lub rekomendacji lektora prowadzącego.
 7. Klient ma prawo do skorzystania ze zniżek z oferty Sensapolis, szczegółowa lista zniżek znajduje się w formularzu zapisów. Klient jest zobowiązany do wyboru przysługującej mu zniżki na etapie zapisu, przed wysłaniem formularza. Późniejsze wnioski o zmiany nie będą uwzględniane. Wszystkie zniżki będą uwzględniane tylko i wyłącznie w przypadku wniesienia terminowych opłat za kursy. Sensapolis zastrzega sobie prawo do wycofania zniżek w przypadku przekroczenia terminów płatności.
 8. Klient ma prawo do zgłaszania do lektorów i pracowników Sensapolis postulatów i wniosków, zarówno w sprawach metodycznych, jak i organizacyjnych.
VI. PRAWA SENSAPOLIS
 1. Sensapolis może odmówić przeniesienia Klienta/ uczestnika do innej grupy, jeśli liczy ona więcej niż 10 osób lub z innych powodów organizacyjnych / merytorycznych.
 2. W przypadku braku miejsc w grupie a dokonaniu przez Klienta zapisu na taki kurs, Sensapolis ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu środków w całości (patrz IV.4).
 3. W przypadku opóźnienia startu kursu (oczekiwanie na utworzenie się grupy, choroba lub inna okoliczność uniemożliwiająca lektorowi rozpoczęcie zajęć) Klient akceptuje rozpoczęcie kursu w późniejszej dacie. Jeśli opóźnienie wykracza ponad 1 tydzień kalendarzowy, Klient może zrezygnować i uzyskać zwrot kosztów jedynie po zadeklarowaniu tego faktu pisemnie (mailem, pismem) W przeciwnym wypadku umowę nadal uważa się za wiążącą.
 4. Sensapolis zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego zachowania Klienta, które mogłoby zagrażać interesom innych uczestników.
 5. Nieobecność na kursie, nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny kursu lub zwrotu wpłaconych kwot niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności
 6. W przypadku niezapłacenia kolejnej wpłaty w terminie do 14 dni od daty płatności, słuchacz może zostać skreślony z listy uczestników kursu i utracić prawo do uczestnictwa w zajęciach., Fakt ten, nie znosi obowiązku uiszczenia pozostałych części opłaty za kurs w przypadku płatności ratalnych.
 7. Sensapolis nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do uczestnika pozostawione na terenie Sensapolis.
 8. W przypadku zapisu na kurs i niedopełnieniu obowiązku uregulowania stosownych opłat wynikających z umowy, Sensapolis zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń finansowych, w tym wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia opłat za zajęcia, które odbyły się do tego czasu wraz z potrąceniem 20% ceny kursu.
 9. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników, tj. poniżej 5 osób. Szkoła zobowiązuje się powiadomić o tym Klienta telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. W sytuacji tej Szkoła dokona zwrotu wszelkich opłat wpłaconych na poczet Kursu. W razie wątpliwości uznaje się, że w takim przypadku wszelkie wpłacone przez Klienta kwoty na rzecz szkoły stanowiły zaliczkę a nie zadatek.
 10. Niniejsza umowa jest umową o nauczanie a zatem Szkoła odpowiada jedynie za wykonanie czynności zmierzających do końcowego efektu (nauczania), które należy postrzegać w kontekście starannego działania, nie zaś do osiągnięcia efektu końcowego (nauczenia) czy też gwarancji osiągnięcia przez Klienta określonego poziomu wiedzy lub też zdania przez niego z określonym wynikiem jakiegokolwiek egzaminu językowego.
 11. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonywane na piśmie poprzez sporządzenie aneksu.
 12. W przypadku zawarcia niniejszej umowy na odległość, integralną częścią niniejszej umowy jest regulamin sklepu internetowego oraz polityka prywatności.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Klauzula informacyjna RODO
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Turbańska, ul.Bytomska 3/16, 30-075 Kraków, NIP 551-212- 14-65.
 2. Informuję, że nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
  • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • czasu obowiązywania umowy,
  • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres mailowy.
 11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Kontakt

Centrum Języków Śródziemnomorskich Sensapolis

ul. Bytomska 3/16, Kraków
centrum@sensapolis.pl
PON-ŚR od 11:00 do 19:00
CZW-PT od 9:00 do 17:00
Newsletter